Inspektor
Sulęcin
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw transportu i zaopatrzenia
Zespół do spraw Transportu i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym wykonywana w systemie jednozmianowym w godzinach 7:30 - 11:30 . Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na pierwszym piętrze w budynku trzykondygnacyjnym. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy biurku i komputerze. Praca związana jest także z obsługą innych urządzeń biurowych : telefonu, drukarki, niszczarki do dokumentów. Podczas czynności nadzorczych zachodzi konieczność wykonywania pracy w terenie otwartym (parking, plac manewrowy).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowanie pod względem merytorycznym faktur VAT oraz wystawianie dokumentów OT na sprzęt kwaterunkowy.
 • Wykonywanie czynności wynikających z zakresu obsługi codziennej sprzętu transportowego zgodnie z obowiazującymi przepisami.
 • Wystawianie dowodów przychodowo - rozchodowych na nowo zakupiony sprzęt i materiały.
 • Współudział w inwentaryzacji oraz brakowaniu sprzętu i materiałów.
 • Sporządzanie oraz przeprowadzenie postępowań szkodowych.
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczenie materiałów pędnych i smarów.
 • Planowanie przeglądów technicznych pojazdów, ewidencja i wydawanie zleceń na naprawy bieżące i OT -2.
 • Rozliczenie funkcjonariuszy zwalnianych lub przenoszonych z pobranego wyposażenia mundurowego i specjalnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • umiejetność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • umiejetność pracy w zespole
 • samodzielnność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie gospodarki transportowej
 • wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzajających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze: 1.346,65 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 31.10.2019r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Sulęcin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna