Inspektor
Kamienna Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjnych
Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych – dział ds. administracyjnych

Warunki pracy

Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych.
Wyjazdy służbowe.
Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (siedziba jednostki znajduje się na pierwszym piętrze) - brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań związanych z kompleksową obsługą spraw administracyjnych i kadrowych jednostki;
 • Prowadzenie spraw związanych z naborem do Służby Cywilnej oraz prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji pracowniczej;
 • Prowadzenie spraw dotyczących zakładowej składnicy akt, współpraca w tym zakresie z archiwistą w celu prawidłowego zabezpieczenia wytworzonej dokumentacji;
 • Prowadzenie sekretariatu powiatowego lekarz weterynarii;
 • Prowadzenie spraw związanych z BHP w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, przydziału odzieży, badań okresowych.
 • Nadzorowanie remontów, modernizacji, konserwacji, przeglądów technicznych i prac budowlanych na terenie Inspektoratu;
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą samochodów i podróży służbowych;
 • Administrowanie budynkami, mieniem i majątkiem Inspektoratu, właściwe jego zabezpieczenie i wykorzystanie, w tym dbałość o sprawność sprzętu i aparatury należących do Inspektoratu poprzez zapewnienie odpowiedniego serwisu;
 • Administrowanie stroną internetową Inspektoratu;
 • Administrowanie platformą ePUAP należącą do Inspektoratu;
 • Obsługa mandatów;
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska;
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw;
 • Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw;
 • Przygotowywanie projektów pism w zakresie powierzonych zadań;
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń i decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • Przygotowywanie i prowadzenie ewidencji wszelkich upoważnień dla pracowników;
 • Przygotowywanie projektów umów;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o Służbie Cywilnej oraz z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Ważne prawo jazdy kat.B (czynne prowadzenie pojazdów).
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie o profilu administracyjnym lub kadrowym.
 • Kursy z zakresu kadr, obsługi sekretariatu, obsługi komputera.
 • Praca w Służbie Cywilnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wałbrzyska 2c
  58-400 Kamienna Góra

  W godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Kamienna Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna