Inspektor
Wałbrzych
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarki mieszkaniowej oraz do spraw likwidacji szkód w majątku Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

Warunki pracy

Praca biurowa, przy komputerze w jednozmianowym, ośmiogodzinnym systemie pracy. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
Praca na pierwszym piętrze. Brak wind i podjazdów, toalety nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie wniosków w sprawie uprawnień policjantów do świadczeń wynikających z przysługującego prawa do lokalu mieszkalnego, opracowywanie stosownych decyzji administracyjnych w celu przekazania, po zatwierdzeniu, zainteresowanym stronom.
 • Prowadzenie ewidencji oraz przeprowadzanie postępowań związanych ze szkodami wyrządzonymi w majątku Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w celu wyegzekwowania należności.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z opłatami za holowanie pojazdów oraz wyjaśnianie i ustalanie zasadności dokonywania opłat w celu przekazywania faktur do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
 • Prowadzenie ewidencji i bieżące aktualizowanie kart mieszkaniowych funkcjonariuszy w celu weryfikacji oświadczeń mieszkaniowych.
 • Sporządzanie list należności dla funkcjonariuszy związanych z prawem do lokalu mieszkalnego w celu przekazania do komórki finansowej.
 • Prowadzenie ewidencji nieruchomości będących w trwałym zarządzie Policji oraz ewidencji mieszkań będących w dyspozycji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w celu przekazania informacji o zasobach mieszkaniowych do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 412)
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko.......................(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 412)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
  Wydział Kadr i Szkolenia i Prezydialny
  ul. Mazowiecka 2 58-300 Wałbrzych
  lub składać osobiście w punkcie recepcyjnym Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Umowa o pracę.
2. Proponowane wynagrodzenie 2.617,77 zł (brutto) plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat (do 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy).
3. Wymagania zawarte w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.
4. W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne (niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i podpisanych własnoręcznie oświadczeń) lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
6. O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozpatrzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefonicznie – w związku z tym w dokumentach oprócz numeru telefonu należy podać adres poczty elektronicznej/ e-mail.
7. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie (drogą elektroniczną w przypadku braku numeru telefonu) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadania praktyczne).
8. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74-842-02-07 lub 74-842-05-19.
10. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Wałbrzych

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna