Inspektor
Legnica
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
w Delegaturze w Legnicy

Warunki pracy

praca w urzędzie przy komputerze, praca w terenie. Delegatura mieści się na II piętrze bez windy. Praca w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług oraz produktów wprowadzonych do obrotu;
 • sporządzanie sprawozdań i informacji.
 • prowadzenie poradnictwa dla przedsiębiorców i konsumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów Ustawy o Inspekcji Handlowej;
 • znajomość przepisów Ustawy o prawach konsumenta;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, empatia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu Delegatura w Legnicy
  ul. Skarbka 3
  59-220 Legnica

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie brutto (wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za wysługę lat)-
2.640 zł.

Inspektor

Legnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna