Inspektor
Kołobrzeg
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Kołobrzeg

Warunki pracy

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), drukarkę, fax. Na stanowisku pracy występuje oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów. Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku KPP Kołobrzeg.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Terminowe sporządzanie zbiorowych, okresowych sprawozdań i zestawień statystycznych WPiRD oraz zestawień dotyczących pracy prewencyjnej i sporządzanie statystyki jednostki.
 • Wprowadzanie danych statystycznych SESPol dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników KPP Kołobrzeg.
 • Wprowadzanie danych dotyczących kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego do systemu KSIP.
 • Wprowadzanie danych dotyczących roztrzygnięć sądowych oraz zakazów osób przekraczająch przepisy ruchu drogowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z dozorami policyjnymi na potrzeby KPP Kołobrzeg.
 • Realizacja czynności związanych z wpływem dokumentów oraz rzeczy znalezionych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy zawodowej
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Znajomość obsługi oprogramowania biurowego.
 • Umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko inspektora Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Kołobrzegu- Zastępstwo".

Wymienione w ogłoszeniu oświadczenia należy opatrzyć aktualną datą oraz odręcznym podpisem.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminach poszczególnych etapów selekcji.

Nabór odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Inspektor

Kołobrzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna