Inspektor
Kępno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH

Warunki pracy

• praca od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00
• praca biurowa w siedzibie urzędu
• wyjazdy służbowe, szkolenia
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
• występują bariery architektoniczne: brak podjazdów do budynku, brak windy, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wdrażanie i administracja funkcjonujących systemów informatycznych, programów i baz danych, w tym PŁATNIK, e-PUAP, bankowość elektroniczna, programów księgowo-płacowych, systemu obsługi budżetu państwa TREZOR i innych,
 • inwentaryzacja sprzętu informatycznego i sieci komputerowej,
 • instalacja oprogramowania systemowego i narzędziowego na stanowiskach komputerowych,
 • administrowanie i nadzorowanie sieci teleinformatycznej, komputerów, serwerów i centrali telefonicznej i alarmowej,
 • konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • zarządzenie infrastrukturą teleinformatyczną,
 • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rachunków oraz dokumentów źródłowych wystawionych przez osoby i lekarzy wyznaczonych do czynności urzędowych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych sprawozdań i planów finansowych z podziałem na poszczególne choroby zakaźne,
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym opłat wystawionych przez lekarzy wyznaczonych do czynności urzędowych oraz pracowników inspektoratu za czynności nadzoru weterynaryjnego,
 • przygotowywanie i sporządzanie wymaganych dokumentów w tym w ramach obiegu i kontroli dokumentów, informacji oraz sprawozdań do jednostek nadrzędnych,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej Inspektoratu,
 • prowadzenie procedur zamówień publicznych w tym ujmowanie zakupów w klasyfikacji CPV,
 • wprowadzanie i sporządzanie w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej wymaganych informacji oraz sprawozdań,
 • przewodniczenie stałej komisji likwidacyjnej Środków Trwałych PIW w Kępnie,
 • prowadzenie archiwum Inspektoratu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Głównego księgowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej, KPA,
 • obsługa programów komputerowych, znajomość systemów informatycznych, programów i baz danych, w tym PŁATNIK, e-PUAP, bankowość elektroniczna, programów księgowo-płacowych, systemu obsługi budżetu państwa TREZOR i innych,
 • biegła obsługa komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: praca na stanowisku informatyka,
 • znajomość przepisów i procedur w zakresie zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, rzetelność odporność na stres,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • efektywność pracy, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, profesjonalizm.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Planowane zatrudnienie od 02 stycznia 2020r.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty złożone nie będą zwracane.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etatu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby niezakwalifikowane nie będą informowane.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Inspektor

Kępno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna