Dodano: 13.02.2020
Inspektor
Chojnice
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony roślin i techniki
w Oddziale w Chojnicach

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa.
Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.
Praca w terenie wiąże się w szczególności z nadzorem nad prawidłowością obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz kontrolą integrowanej produkcji, w tym pobieranie prób środków ochrony roślin i płodów roślin.
Biuro oddziału znajduje się w budynku na wysokim parterze nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach.
Prowadzenie samochodu służbowego.
Częste kontakty z klientem.
Zagrożenie korupcją.
Wysiłek fizyczny.
Praca w stresie.
Dodatkowe benefity:
- dodatek stażowy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka".

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie producentów stosujących środki ochrony roślin pod kątem prawidłowości ich stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Kontrolowanie podmiotów w zakresie obrotu i magazynowania środków ochrony roślin;
 • Kontrolowanie jednostek upoważnionych do prowadzenia badań technicznych opryskiwaczy, do organizacji szkoleń w zakresie obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz Integrowanej Produkcji;
 • Pobieranie prób środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie w ramach urzędowej kontroli ich jakości;
 • Pobieranie prób płodów rolnych do analiz na zawartość pozostałości środków ochrony roślin;
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie;
 • Uczestniczenie w realizacji zadań oddziału: lustracje upraw na obecność agrofagów, kontrole u zarejestrowanych podmiotów, pobieranie prób i badania makroskopowe roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin.
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie.
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin.
 • Znajomośc Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Prawo jazdy Kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
  ul. Na Stoku 48
  80-874 Gdańsk
  z dopiskiem na kopercie ,, oferta pracy inspektor ds. ochrony roślin i techniki
  w Oddziale w Chojnicach" lub składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie WIORiN (pokój nr 4)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2880,00 zł.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, CV, oświadczenia, klauzula informacyjna) muszą być własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku. w zakładce "Praca i praktyki"
W okresie 10 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu http://piorin.gov.pl/gdansk zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Inspektor
Chojnice
Aplikuj