Inspektor
Płock
Komenda Miejska Policji w Płocku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydziału Ruchu Drogowego

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa
- współpraca z pracownikami KMP/KP/PP
- obsługa interesanta zewnętrznego
- stanowisko wyposażone w monitor ekranowy
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
- wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych dot. zdarzeń drogowych/kolizji, wypadków do bazy KSIP/SEWIK,
 • udzielanie odpowiedzi firmom ubezpieczeniowym i uprawnionym instytucjom dot. zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie działania KMP w Płocku,
 • opracowywanie miesięcznych informacji o stanie bezpieczeństwa na drogach miasta Płocka i powiatu Płockiego, tj. liczba wypadków, ich przyczyny, liczba ofiar i inne,
 • uzupełnianie informacji dot. zdarzeń drogowych z udziałem n/n sprawców zdarzeń drogowych,
 • obsługa Platformy Usług Elektronicznych Ministerstwa Finansów - zakładki mandaty karne,
 • odbieranie z sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego dokumentacji dot. zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie działania KMP w Płocku,
 • sprawdzanie odebranej dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym przed przekazaniem jej Naczelnikowi Wydziału do ostatecznej akceptacji,
 • pomoc w archiwizacji materiałów ostatecznie załatwionych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • umiejętność obsługi komputera
 • systematyczność
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • przeszkolenie z zakresu obsługi systemu KSIP
 • przeszkolenie z zakresu informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do dokumentacji o klauzuli ,,poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dowodu osobistego na potwierdzenie posiadanego obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji / wzór na stronie BIP KMP Płock - oświadczenie RODO dla stanowisk w Korpusie Służby Cywilnej
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie uprawnień i przeszkoleń
 • kopie ukończonych kursów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- procedura kwalifikacyjna na w/w stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Miejskiego Policji w Płocku dostępnym w BIP-ie Komendy Miejskiej Policji w Płocku,
-oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
- oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone aktualną datą,
- osoby których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
- nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek cechę prawnie chronioną,
- do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Inspektor

Płock

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna