Inspektor
Łódź
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw szkód w środowisku i informacji o środowisku
w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów;
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- wykonywanie zadań pod presją czasu;
- częste kontakty z klientem zewnętrznym;
- praca na XI bądź XII piętrze;
- przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;
- windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
- niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;
- w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;
- wyjazdy terenowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań w zakresie wynikającym z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku;
 • Prowadzenie postępowań w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska;
 • Prowadzenie spraw należących do kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi wynikających z ustawy o odpadach;
 • Realizowanie zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z zakresu dostępu do informacji publicznej;
 • Realizowanie zadań i prowadzenie spraw należących do kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi wynikających z ustawy Prawo wodne, w szczególności prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uzgodnień w toku postępowania prowadzonego przez marszałka województwa w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo wodne;
 • Prowadzenie postępowań w zakresie wynikającym z ustawy Prawo ochrony środowiska na terenach zamkniętych;
 • Prowadzenie spraw związanych z współdziałaniem z organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym od podmiotów zobowiązanych decyzją administracyjną do przeprowadzenia działań zapobiegawczych, naprawczych oraz remediacyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie bądź wyższe
 • Znajomość przepisów z zakresu następujących ustaw:
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także obowiązujących na podstawie przepisów procedur,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
 • ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • umiejętność redagowania dokumentów urzędowych (m.in. decyzji, postanowień) i stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z zakresu prawa, administracji, biologii, chemii, fizyki, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, rolnictwa, leśnictwa, geografii, ekologii i pokrewnych
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną powietrza przed emisją gazów i pyłów;
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody;
 • znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym: prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegająych ochronie i ich siedlisk oraz znajomość form ochrony przyrody;
 • przeszkolenie z zakresu informacji o środowisku i zarządzania środowiskiem, zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, dokładność;
 • umiejętności interpersonalne m.in. umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • znajomość zasad i technik legislacyjnych;
 • prawo jazdy kat. B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenia o wykonaniu umowy - protokoły odbioru)
 • • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu informacji o środowisku i zarządzania środowiskiem, zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i kodeksu postępowania administracyjnego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie testu wiedzy i/lub rozmowie kwalifikacyjnej. Informacje powyższe będą zamieszczone także na stronie internetowej RDOŚ w Łodzi.
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenie informacji
o wyniku naboru, w pok. 1209 (XII piętro) siedziby RDOŚ w Łodzi.
Pozostałe oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Mile widziane oferty osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 665-03-74.

Inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna