Inspektor
Niepołomice
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Zespole Administracyjno - Biurowym Komisariatu Policji w Niepołomicach

Warunki pracy

praca administracyjno -biurowa,
praca fizyczna: średnia, wysiłek fizyczny związany z obsługą magazynu dowodów rzeczowych,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h,
praca w budynku jednokondygnacyjnym,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
brak odpowiednio dostosowanego wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa i ewidencja korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej Komisariatu Policji w Niepołomicach w zakresie ewidencjonowania dokumentów wpływających i wychodzących, przygotowanie korespondencji do ekspedycji oraz przekazywanie korespondencji funkcjonariuszom i pracownikom Komisariatu oraz innym wskazanym komórkom organizacyjnym Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce
 • Prowadzenie dzienników korespondencyjnych, szczególnie INTRADOK i innych obowiązujących w Komisariacie
 • Obsługa aplikacji i baz danych w następującym zakresie Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo - Śledczych w zakresie księga ewidencji dowodów rzeczowych e- KDRz
 • Prowadzenie książki doręczeń, rejestru poczty specjalnej, rejestru dzienników i książek ewidencyjnych obowiązujących w Komisariacie
 • Ewidencja dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych oraz ich przechowywanie w składnicy dowodów rzeczowych Komisariatu Policji w Niepołomicach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • Prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich oraz wprowadzanie danych w tym zakresie do systemu SWOP
 • Obsługa i ewidencja poczty specjalnej w zakresie przyjmowania i przekazywania poczty specjalnej do wysyłki wraz z wykazem
 • Archiwizacja dokumentów, kompletowanie ostatecznie załatwionych spraw, wyrejestrowanie ich z prowadzonych dzienników i rejestrów, przekazanie akt do składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zgodnie
 • Ewidencjonowanie przepisów służbowych poprzez bieżącą aktualizację dziennika przepisów rejestrowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
<br>
 • bardzo dobra znajomość standardów obsługi kancelaryjnej
 • znajomość przepisów dotyczących form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym
 • umiejętność: samodzielnego rozwiązywania problemów, sprawnej organizacji czasu pracy, stosowania prawa i umiejętności w praktyce, komunikatywność, kreatywność
 • znajomość archiwizacji dokumentacji
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe administracja publiczna
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych potwierdzone zaświadczeniem
 • umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w zespole, analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 28-91-224, 222.
Techniki i metody selekcji:
weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
test wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna.
Przewidywany termin zatrudnienia 01.10.2019 r.

Inspektor

Niepołomice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna