Inspektor
Tychy
Komenda Miejska Policji w Tychach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds finansów i spraw socjalnych
Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Budynek dwukondygnacyjny, brak wind dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku, pokój wyposażony w standardowy sprzęt biurowy. System pracy jednozmianowy, ośmiogodzinny, wymuszona pozycja ciała - siedząca. Oświetlenie naturalne/sztuczne. Praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowuje i przedkłada do zapłaty rachunki i faktury pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym z zakresu utrzymania obiektu oraz prowadzi karty utrzymania obiektu ,
 • prowadzi bieżącą korespondencję dotyczącą szkód powstałych w mieniu jednostki oraz prowadzi ewidencję umożliwiającą rozliczenie szkody,
 • prowadzi ewidencję ilościową składników majątkowych będących w użytkowaniu jednostki,
 • prowadzi całościową gospodarkę norm wyposażenia jednostki oraz dodatkowego wyposażenia policjantów,
 • zaopatruje jednostkę w materiały, sprzęt, środki czystości i artykuły biurowe,
 • wybrakowuje sprzęt będący na stanie KMP,
 • opracowuje wnioski z tytułu równoważnika za przejazd raz w roku i dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i prowadzi ewidencję w tym zakresie,
 • sprawdza dokumenty księgowe stanowiące podstawę do wypłaty należności,
 • prowadzi rejestr postępowań wyjaśniająco-szkodowych,
 • realizuje zalecenia Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW oraz zalecenia pokontrolne w zakresie bhp i p.poż.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach ds finansów
 • umiejetność stosowania odpowiednich przepisów
 • umiejetność organizowania pracy własnej
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach ds finansów
 • wykształcenie: średnie techniczne
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • umiejetność szybkiego działania
 • umiejetność przyswajania nowej wiedzy
 • umiejętność współpracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia Poświadczenia bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne. Wynagrodzenie zasadnicze 2.400 zł + dodatek z tytułu wysługi lat pracy ( od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty należy składać/ przesyłać z dopiskiem na kopercie: Zespół Kadr i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.tychy.kmp.policja.gov.pl (zakładka: praca w Korpusie Służby Cywilnej ).
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora w Zespole Finansów i zaopatrzenia jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo( w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu email).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną czy też jakakolwiek inna cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32) 325-62-18

Inspektor

Tychy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna