Inspektor
Nowy Targ
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds. administracyjnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze.
Siedziba urzędu mieści się na II piętrze - brak windy, dostęp tylko schodami.
Toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli dokumentów związanych z zawiadomieniem o rozpoczęciu i zakończeniu budowy w celu wstępnej weryfikacji pod względem kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dowodów księgowych (faktur) pod względem formalnym i rachunkowym, a także zgodności z planem finansowym oraz ustawą o zamówieniach publicznych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych, do właściwych urzędów i instytucji , zgodnie z właściwością Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji papierowych i elektronicznych wynikających z właściwości PINB określonych w ustawie Prawo budowlane , obowiązującej w inspektoracie instrukcji kancelaryjnej oraz wewnętrznych zarządzeń i poleceń służbowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Zaopatrywanie jednostki w materiały biurowe i sprzęt , a także zamawianie usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 • Archiwizacja dokumentacji wytwarzanej w Powiatowym Inspektoracie
 • Przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień, przyjmowanie skarg i wniosków, obsługa kancelaryjna
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenie w administracji publicznej ,jak również w obszarze zamówień publicznych oraz na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomośc Ustawy Prawo Budowlane , Kodeksu Postepowania Administracyjnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera ( znajomość obsługi programów ESTIMA, serwisu ePUAP, portalu sprawozdawczego GUS)
 • Umiejetność działania w sytuacjach stresowych oraz systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku zarządzanie i marketing

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Jana Kazimierza 22
  34-400 Nowy Targ

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko Inspektora", osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po dniu 24.08.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 18 264 94 66.

Inspektor

Nowy Targ

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna