Inspektor
Suwałki
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SUWAŁKACH, UL. PUŁASKIEGO 73, 16-400 SUWAŁKI

Warunki pracy

Praca w terenie i siedzibie urzędu.
Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Praca wymagająca wysiłku fizycznego, koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.
Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.
Wyjazdy służbowe.
Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o miarach.
 • Realizowanie w siedzibie urzędu i w terenie zadań związanych z legalizacją, ekspertyzami i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych.
 • Realizowanie zadań wynikających z ustawy o towarach paczkowanych.
 • Udział w czynnościach nadzorczo-kontrolnych wynikających z realizacji ustawy Prawo o miarach, o nadzorze rynku, o towarach paczkowanych.
 • Sporządzanie dokumentacji technicznej z wykonywanych pomiarów.
 • Prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z czynnościami technicznymi i dokumentowaniem ich.
 • Udział w utrzymywaniu systemu zarządzania jakością w urzędzie.
 • Prowadzenie pojazdu służbowego kat. „B”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne (z zakresu mechaniki, elektryki, informatyki itp.)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: Prawo o miarach, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o towarach paczkowanych, o tachografach, Kodeks pracy, o ochronie danych osobowych, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz rozporządzeń związanych z działalności Urzędów Miar, m. in. Rozporządzenie w sprawie opłat, Rozporządzenie w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar, Rozporządzenie w sprawie przepisów metrologicznych. Rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe pożądane z zakresu informatyki, mechaniki, elektryki itp.
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy własnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę.
- Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
- Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert, wybrani kandydaci zakwalifikowani
do dalszego etapu, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru za pomocą poczty
elektronicznej/telefonicznie na wskazany w aplikacji adres e-mail/ nr telefonu (w tym celu prosimy
o podanie adresu poczty elektronicznej i nr telefonu).
- Oferty odrzucone można odbierać do 3 miesięcy od upływu ich składania.
- Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (85) 878-16-36 wew. 16.
- Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proces rekrutacji będzie składał się z trzech etapów: pierwszy etap - weryfikacja ofert pod względem formalnym, drugi etap - test sprawdzający wiedzę w zakresie znajomości ww. aktów prawnych, na który zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający ww. wymagania formalne, trzeci etap rozmowa kwalifikacyjna.

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (dostępne na BIP OUM w Białymstoku (bip.bialystok.gum.gov.pl)., w zakładce Praca).

Planowane zatrudnienie od dnia 01.01.2020 r.

Inspektor

Suwałki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna