Inspektor
Chorzów
Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kadrowej pracowników Policji
w Zespole Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone jest w telefon, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda do parteru.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Policji w celu utrzymania ciągłości pracy i pełnego stanu zatrudnienia.
 • Sporządza sprawozdania, analizy i zestawienia dotyczące ruchów kadrowych pracowników Policji w komórkach, jednostkach organizacyjnych komendy oraz informacje dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych w celu przekaznia usystematyzowanych informacji w tym zakresie.
 • Realizuje zadania z zakresu naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej, w szczególności opracowuje i upublicznia w BIP ogłoszenia o naborze, listy kandydatów i wyniki naborów, projektuje przebieg postępowania konkursowego, opracowuje narzędzia selekcji, organizuje i przeprowadza czynności selekcyjne oraz opracowuje całość dokumentacji z naboru, w celu wyłonienia osób o optymalnyh kwalifikacjach na stanowisko objęte procedurą rekrutacyjną i umożliwienia podjęcia decyzji o wyborze kandydata do zatrudnienia na stanowisko.
 • Zakłada i prowadzi akta osobowe pracowników w celu zgodnego z przepisami gromadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej.
 • Organizuje i koordynuje przedsięwzięcia w zakresie przeprowadzania służby przygotowawczej pracowników korpusu służby cywilnej w jednostce oraz egzaminu kończącego tą służbę w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 • Obsługuje system informatyczny SWOP KADRA poprzez wprowadzanie do bazy danych osobowych wynikających ze stosunku służby/pracy oraz przetwarza je w formie sporządzanych na bieżąco analiz, statystyki zestawień w celu dostarczenia przełożonym informacji.
 • Opracowywanie planów urlopów kadry kierowniczej oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania , czasu pracy, absencji pracowników i policjantów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w komórkach kadrowych
 • znajomość Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami,
 • znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o Służbie Cywilnej z późniejszymi zmianami,
 • umiejętność stosowania przepisów i ich interpretowania, samodzielnego realizowania zadań, planowania i organizowania pracy, rozwiązywania problemów, szybkiego uczenia się, współpracy, komunikowania sie, obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostepu do materiałów o klauzuli "poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przystapienie do postępowania sprawdzajacego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostepu do materiałów o klauzuli "poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przystapienie do postępowania sprawdzajacego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Chorzowie
  ul. Legnicka 1
  41-503 Chorzów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2758,86 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie: "Oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Miiejskiej Policjji w Chorzowie".
Oferty niepodpisane, niespełnijące wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone, niespełniające wymogów nie podlegaja zwrotowi, zostaną złożone do składnicy akt KMP Chorzów.
Czynnikiem warunkującym przystapienie do naboru na stanowisko inspektora Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Chorzowie jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełnijące wymagania formalne zostana poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo - w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa wagą bez względu n awiek, płeć, wyznanie, orientacje seskualną, czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (32) 7715 219 lub 218

Inspektor

Chorzów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna