Inspektor
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli wyrobów budowlanych.
w Wydziale Wyrobów Budowlanych.

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu (na IX piętrze) oraz wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego (konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B, w tym samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t i długości 5,4 m),
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu oraz sporządzanie protokołów kontroli i innych przewidzianych przepisami prawa dokumentów;
 • wykonywanie czynności związanych z pobieraniem próbek wyrobów budowlanych, zlecaniem badań tych próbek oraz analizą sprawozdań z przeprowadzonych badań;
 • prowadzenie wynikających z ustaleń i czynności podejmowanych w toku tych kontroli lub związanych z dokonanymi badaniami próbek wyrobów budowlanych postępowań administracyjnych zmierzających do wydania decyzji, oraz postanowień przewidzianych przepisami ustawy o wyrobach budowlanych;
 • dokonywanie analiz i ocen wpływających do Inspektoratu informacji o nieprawidłowościach dotyczących wyrobów budowlanych oraz sporządzanie projektów pism dotyczących sposobu wykorzystania w/w informacji;
 • wprowadzanie, wynikających z działania urzędu, danych do systemów informatycznych takich jak ”SNRWB” lub innych, co do których obowiązek wprowadzania danych zostanie nałożony na tutejszy organ;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez wydział oraz sporządzanie zestawień i analiz dotyczących wyników przeprowadzanych kontroli przekazywanych do GUNB
 • występowanie do punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w Turcji, celem uzyskania informacji na temat wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentów normalizacyjnych.
 • Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U.2019 poz. 266 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5), wraz ze związanymi z tym rozporządzeniem aktami delegowanymi; Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2018 poz. 2096 z późn. zm.).
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętności organizacyjne.
 • Umiejętności koordynowania realizacji zadań.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno - budowlanej.
 • wykształcenie: wyższe
 • Umiejętność wykładni przepisów prawa i dokumentacji technicznej z zakresu wyrobów budowlanych,
 • Wiedza techniczna.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetywarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 606-33-08.
Wzory oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie Inspektoratu pod treścią ogłoszenia („Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji”, „Oświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w służbie cywilnej”).
Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku: płaca zasadnicza 3756,90 zł plus dodatek
za wieloletnią pracę (dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy
w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie.
Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna