Inspektor
Zamość
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kadrowo - płacowych
Zespół finansowo - księgowych

Warunki pracy

Praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, poruszanie się po budynku bez windy, podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i odpowiednio dostosowanych toalet,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie spraw emerytalno - rętowych
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych
 • Obsługa programu - kadrowo-płacowego, Płatnik, eRU-PZU, NBP
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu kadr i płac
 • Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie administracyjne, ekonomiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą e-mail o terminie rozmowy wstępnej.
Składane dokumenty / list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia/ winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Proszę nie dołączać dokumentów spoza ww listy dokumentów wymaganych.
Innych informacji można uzyskać pod nr. telefonu (84) 616 92 84

Inspektor

Zamość

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna