Inspektor
Bełchatów
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw prezydialnych
w Zespole Prezydialnym

Warunki pracy

- praca kancelaryjno- biurowa
- praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- narażenie na stres

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja pracy Zespołu Prezydialnego i nadzór nad pracą kancelaryjną jednostek/komórek organizacyjnych
 • kontrola i nadzór nad związany z przestrzeganiem Instrukcji Kancelaryjnej
 • realizacja zadań związanyxh z obsługą poczty specjalnej
 • obsługa organizacyjna jednostki - organizacja uroczystości spotkań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie na kierunku administracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w stosowaniu instrukcji kancelaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w organizacji spotkań i uroczystości

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie, niespełniające wymogów formalnych, niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą poinformowani telefonicznie ani pisemnie. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Planowany termin zatrudnienia - 01.06.2019 r. - na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Więcej informacji pod nr telefonu /0-44/ 6355218.

Inspektor

Bełchatów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna