Inspektor
Wołomin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych
w Zespole do spraw Inspekcji Terenowej i Orzecznictwa Administracyjnego

Warunki pracy

- narażenie na stres związany z obsługą interesantów i wykonywanym zakresem obowiązków
- czas pracy zgodny z przepisami Kodeksu pracy i Ustawy o służbie cywilnej
- Inspektorat zajmuje część parteru i pierwszego piętra w budynku bez windy
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeglądanie postępowań naprawczych i przygotowanie projektów decyzji i postanowień
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Życiorys i list motywacyjny oraz składane oświadczenia winny być opatrzone czytelnym podpisem.
Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii Inspektoratu).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora na zastępstwo w Zespole do spraw Inspekcji Terenowej i Orzecznictwa Administracyjnego".
Dokumenty złożone do celów rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie, pozostałe osoby nie będą informowane.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 776-44-94 wew. 102.

Inspektor

Wołomin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna