Inspektor
Zamość
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
w Delegaturze w Zamościu

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu i poza siedzibą (kontrole prowadzone w terenie). Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Stres związany z prowadzeniem kontroli, zagrożenie korupcją. Czas pracy, zasady zatrudnienia zgodnie z ustawą o służbie cywilnej. Delegatura zajmuje pomieszczenia na 3 piętrze budynku Urzędu Wojewódzkiego. Budynek wyposażony jest w podjazd i windę na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w prowadzonych kontrolach
 • współpraca przy opracowywaniu materiałów pokontrolnych
 • uczestnictwo w opracowywaniu informacji z kontroli
 • nabywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w celu prawidłowego wykonywania zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • podstawowa zanajomość ustawy o Inspekcji Handlowej
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • swoboda komunikowania się w mowie i piśmie,
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe wskazane wyższe techniczne, prawnicze
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analizy i interpretacji przepisów
 • umiejętność prezentowania argumentów
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą. Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach, Nie będą rozpatrywane oferty , które nie spełniają wymagań formalnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 5280747 .

Inspektor

Zamość

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna