Inspektor
Kielce
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretarsko- biurowej Dyrektora Wydziału
w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro VII, praca przy komputerze. Kontakty zewnętrzne z pracownikami samorządu terytorialnego, klientami indywidualnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi sekretarskiej i organizacyjnej, w tym ewidencjonowanie korespondencji w systemie EZD, monitorowanie czasu pracy pracowników Wydziału w systemie TIME EXPERT oraz prowadzenie elektronicznego rejestru delegacji służbowych,
 • Przyjmowanie i kierowanie interesantów zgłaszających się do Dyrektora Wydziału do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędy,
 • Prowadzenie terminarza narad i spotkań oraz ich obsługa organizacyjna,
 • Przygotowywanie informacji dotyczących wpływających skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwiania,
 • Współpraca z Archiwum Zakładowym w zakresie archiwizowania akt Wydziału,
 • Współdziałanie między wydziałami ŚUW w realizacji wykonywanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość Instrukcji Kancelaryjnej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Biegła znajomość komputera i obsługi urządzeń biurowych
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
•w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres e–mail/numer telefonu,
•proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2 300,33 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
•oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną,
•kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie,
•dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone,
•wzór oświadczeń dostępny jest na stronie www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
•wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem,
•zachęcamy do zapoznania się z informacją dla kandydatów do pracy w korpusie służbie cywilnej w ŚUW na stronie www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
•nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
•do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Inspektor

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna