Inspektor
Lubin
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds. organizacyjno - kadrowych
Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.
Z pracą na ww. stanowisku związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką. Współpraca z innymi instytucjami.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym — praca z dokumentami.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Narzędzi pracy: kserokopiarka, niszczarka, skaner.
Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
Czas pracy — w systemie codziennym, od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 730 do godz. 1530
Oświetlenie naturalne/sztuczne.
Brak podjazdów, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP.
 • 2. Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego PSP.
 • 3. Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji, wytycznych i upoważnień Komendanta Powiatowego PSP.
 • 4. Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie. Protokołowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego PSP. Prowadzenie kalendarza spotkań Komendanta Powiatowego PSP oraz czuwanie nad jego realizacją. Organizacja i obsługa posiedzeń prezydium Zarządu Związku OSP RP.
 • 4. Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy W komendzie.
 • 5. Prowadzenie rejestru aktualnych aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP.
 • 6. Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy.
 • 7. Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz nadzór nad realizacją zadań z tego zakresu.
 • 8. Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie.
 • 7. Przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy.
 • 8. Przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania.
 • 9. Prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej.
 • 10. Prowadzenie archiwum komendy i spraw związanych z archiwizacją dokumentów
 • 11. Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie.
 • 12. Pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych w Komendzie.
 • 13. Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
 • 14. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy.
 • 15. Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy i jednostek ratowniczo-gaśniczych.
 • 16. Obsługa sprawozdawczości statystycznej w ramach Portalu Sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w administracji lub sekretariacie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w administracji lub sekretariacie.
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ W LUBINIE
  UL. SCINAWSKA 21
  59-300 LUBINwww.strazlubin.pl

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor
Lubin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna