Inspektor
Rawicz
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw inspektor Wydziały Prewencji
Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu

Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00 w siedzibie urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności techniczno – biurowych związanych z funkcjonowaniem sekretariatu, ewidencjonowanie dokumentów, prowadzenie dokumentacji rejestrowej Wydziału Prewencji,
 • przygotowywanie korespondencji do wysyłki Wydziału Prewencji, prowadzenie ewidencji książek znajdującej się w bibliotece jednostki, wprowadzanie wysyłki poczty cywilnej do programu Listonosz,
 • wykonywanie czynności w zakresie ochrony ppoż, zastępowanie w razie nieobecności pracownika składnicy akt i wykonywanie jego czynności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  63-900 Rawicz, ul. Sienkiewicza 23

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

nr kontaktowy: 65-546-63-25

wysokość mnożnika: 1,201 (2.250,48 brutto + wysługa lat)

zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Inspektor

Rawicz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna