Inspektor
Jarocin
Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Referacie Wspomagającym

Warunki pracy

Praca biurowa, wymuszona pozycja ciała, naturalne i sztuczne oświetlenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru zdarzeń drogowych
 • wprowadzanie do systemu informatycznego kart zdarzeń drogowych
 • współpraca z instytucjami ubezpieczeniowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie likwidacji szkód
 • opracowywanie notatek informacyjnych o zdarzeniach drogowych
 • prowadzenie korespondencji własnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • posiadanie uprawnień inspektora/specjalisty ds. BHP

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Bohaterów Jarocina 15
  63-200 Jarocin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62-749-83-25,
2) Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
3) Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
4) List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu oraz musi być opatrzony własnoręcznym podpisem,
5) Oświadczenia składane w aplikacji muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
6) Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna ( w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy),
7) Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi: 2080,00 zł brutto + wysługa lat,
8) Dokumenty można składać osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie, przesłać za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą skrzynki ePUAP urzędu,
9) Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
10) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Jarocin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna