Inspektor
Krosno Odrzańskie
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno-gospodarczych, koordynacji bhp oraz ochrony przeciwpożarowej
Zespół Finansów i Administracyjno-Gospodarczy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Warunki pracy

Praca wykonywana w warunkach normalnych - praca administracyjno – biurowa. System pracy ośmiogodzinny, jednozmianowy. Kierowanie pojazdami służbowymi o masie do 3,5 tony. Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku. Oświetlenie naturalne i sztuczne, praca w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym mniej niż dobowy wymiar czasu pracy.
Narzędzia i materiały pracy – telefon, komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka dokumentów. Praca w nowoczesnym budynku, posiadającym podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku, posiadającym windę, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Bariera architektoniczna – brak drzwi wewnątrz budynku otwieranych automatycznie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całość dokumentacji związanej z postępowaniami szkodowymi i ich likwidacją,
 • koordynowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kierowanie na badania powypadkowe, szczepienia ochronne i badania sanitarno - epidemiologiczne,
 • w imieniu zarządzającego budynkami wykonuje zadania dotyczące: przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno – budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wykonuje zadania przewidziane dla inspektora ochrony ppoż.,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność sprawnej obsługi urządzeń biurowych,
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnych zadaniach
 • wykształcenie: średnie
 • aktualne uprawnienia do wykonywania zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • posiadane poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 •  kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku jej posiadania
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 •  kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • brak

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  66-600 Krosno Odrzańskie
  ul.Sienkiewicza 22

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze : 2100,10,- zł. brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego)
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych , niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania (stempla pocztowego widniejącego na ofercie). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefoniczne o miejscu i terminie kolejnego etapu postępowania (rozmowa kwalifikacyjne, test wiedzy, zadnie do wykonania - w przypadku małej ilości kandydatów przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po 3 miesiącach. Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (068) 3833171

Inspektor

Krosno Odrzańskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna