Inspektor
Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Zespole Zarządzania Kryzysowego Wydziału Prewencji

Warunki pracy

Praca biurowa.
Praca w siedzibie urzędu.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Możliwość poruszania się po budynku ograniczona, brak wind, 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, brak drzwi automatycznie otwierających się.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa w zakresie informatycznym Systemu Wspomagania Dowodzenia poprzez wprowadzanie do dedykowanego systemu sił i środków dotyczących dziennej dyslokacji służby w celu prawidłowego rozmieszczenia patroli w rejony zagrożone.
 • Okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na podstawie zdarzeń rejestrowanych w systemie SWD i zgłoszeń zewnętrznych od jednostek samorządu terytorialnego i innych oraz wskazań dzielnicowych, określanie rejonów zagrożonych, określanie rejonów odpowiedzialności, określanie miejsc zagrożonych w celu tworzenia odpowiednich tras patrolowych dla potrzeb dyslokacji służb
 • Opracowywanie zmian do planu ochrony obiektów Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli i jego bieżąca aktualizacja w celu zapewnienia ochrony i uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji przetwarzanych w jednostce
 • Obsługa systemu informatycznego SESPol w zakresie wprowadzania i edycji danych o wynikach i czasie służby policjantów w celu efektywnego wykorzystania policjantów w służbie patrolowej
 • Pełnienie zadań koordynatora ds. Ochrony Danych w Wydziale Prewencji w celu prawidłowego nadawania uprawnień do systemów informatycznych funkcjonariuszom pełniącym służbę w Wydziale Prewencji
 • Opracowywanie i aktualizacja CEDUŁ patrolowych w celu właściwej realizacji zadań stałych i okresowych przez służby patrolowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w administracji
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania elementów pakietów biurowych (np.pakiet Microsoft Office, Libre Office).
 • Umiejętność obsługi sprzętu biurowego.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Stosowanie prawa w praktyce.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Systematyczność.
 • Umiejętność organizowania pracy.
 • Umiejętność rozumienia i stosowania prawa policyjnego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz ewentualne ukończenie kursów.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa na czas określony, (na okres usprawiedliwionej nieobecności członka korpusu służby cywilnej).
Wynagrodzenie obliczone z mnożnika 1,3370 (t.j. 2562,95 zł brutto) oraz dodatku za wysługę lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (043) 824-43-09.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów (test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani telefonicznie.
Test wiedzy będzie obejmował zagadnienia z zakresu: przepisów dotyczących ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji oraz pytania dotyczące zakresu zadań realizowanych na stanowisku.

Inspektor

Zduńska Wola

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna