Inspektor
Bieruń
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw informatycznych
Zespół Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, pomieszczenie biurowe zlokalizowane na parterze budynku, większość obowiązków wymaga poruszania się po całym budynku KPP w Bieruniu.
Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, przy oświetleniu naturalnym
i sztucznym. Na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny oraz zagrożenie naciskami grup przestępczych. Budynek dwupiętrowy wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, toaleta przystosowanych dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administruje i zarządza sieciami komputerowymi jawnymi oraz stanowiskami komputerowymi poprzez instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i programów, usuwanie złośliwego oprogramowania i zabezpieczenie danych w celu poprawienia jakości i wydajności pracy pracowników.
 • Administruje siecią szyfratorów zainstalowanych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych i stanowiskami do Systemu Niejawnego Policji oraz stanowiskami ODN w celu zapewnienia bezpieczeństwa Systemów Niejawnych Policji.
 • Koordynuje pracę Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Bieruniu w celu właściwej realizacji zadań.
 • Zarządza dostępem do systemu teleinformatycznego poprzez nadawanie uprawnień użytkownikom, zakładanie kont, ustalanie właściwych poziomów zabezpieczeń, administruje mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi w celu umożliwienia bieżącego pracy użytkownikom.
 • Przeprowadza okresowe przeglądy, dokonuje oceny stanu technicznego poprzez nadawanie uprawnień użytkownikom, zakładanie kont, ustalanie właściwych poziomów zabezpieczeń, administruje mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi.
 • Administruje systemem kontroli dostępu oraz monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w jednostce.
 • Obsługuje systemy informatyczne poprzez wprowadzanie do baz danych oraz przetwarzanie ich, przy wykorzystaniu dostępnych funkcji programu, w formie sporządzanych na bieżąco rożnego rodzaju analiz, zestawień, porównań, w celu dostarczenia informacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne, teleinformatyczne, bądź telekomunikacyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego pracy bądź stażu pracy na stanowiskach informatycznych, lub łącznościowych
 • wiedza z zakresu informatyki
 • biegła obsługa komputera
 • podstawowa wiedza z zakresu łączności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego pracy lub stażu w zakresie łączności, serwisowania sprzętu informatycznego i administrowania systemami, lub sieciami
 • wykształcenie: wyższe informatyczne, teleinformatyczne
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „ściśle tajne”
 • uprawnienia do obsługi sprzętu radiowego UKF
 • uprawnienia SEP do 1 kV
 • planowanie i organizowanie pracy własnej i w komórce
 • samodzielność
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie, o ile jest ono potrzebne do potwierdzenia posiadania wymaganego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie : 3177,14 brutto

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu może nastąpić po potwierdzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Powiatowej Policji w Bieruniu ds. Ochrony Informacji Niejawnych faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa
(w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot), lub po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego mającego
na celu wydanie poświadczenia bezpieczeństwa.

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone
po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora Zespołu Łączności i Informatyki jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej bip.bierun.kpp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Ochrona danych i oświadczenia → Plik w formacie pdf do wydrukowania).
Dokumenty prosimy dostarczać osobiście lub pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora Zespołu Łączności i Informatyki
KPP w Bieruniu”

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http:// bip.bierun.kpp.policja.gov.pl oraz udostępniona
w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 0-32/3233218

Inspektor

Bieruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna