Inspektor
Chrzanów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowanych; praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, polegająca głównie na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i pism, zbieraniu oraz analizie materiału dowodowego, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych. Siedziba urzędu znajduje się na wysokim parterze (dostęp schodami oraz windą).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie kontroli obowiązkowych.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie zawodowe
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Komunikatywność.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie
  ul. Grunwaldzka 5
  32-500 Chrzanów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.
W ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania dokumentów kandydaci spełniający kryteria naboru oraz zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie, e-mailem lub listownie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby nie spełniające kryteriów naboru lub nie zakwalifikowane do dalszego etapu naboru nie będą w żaden sposób informowane o odrzuceniu ich kandydatury.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zbadany zadeklarowany stan wiedzy i umiejętności kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne.
Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do pracy na stanowisku inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie nie będą zwracane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.: 32 753 87 05.

Inspektor

Chrzanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna