Inspektor
Świnoujście
Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw świadczeń rzeczowych
w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu

Warunki pracy

• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
• Brak podjazdu
• Brak wind, wejście schodami
• Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zaopatrywanie pracowników w świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - odzież ochronna, sprzęt ochronny, posiłki regeneracyjne, środki higieny osobistej zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w urzędzie,
 • zaopatrywanie pracowników i placówki terenowe w środki i sprzęt służący do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach i na terenie Bazy,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługa sekretariatu i kancelarii – korespondencja wychodząca i przychodząca, obsługa urządzeń biurowych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i informacji,
 • prowadzenie imiennych kartotek wyposażenia pracowników w odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej w celu zapewnienia kompletności i aktualności dokumentów rozliczeniowych,
 • naliczanie należnych ekwiwalentów pieniężnych za naprawę, pranie i używanie własnej odzieży oraz przeprowadzanie likwidacji odzieży zniszczonej – zamortyzowanej,
 • naliczanie należnych ekwiwalentów pieniężnych za naprawę, pranie i używanie własnej odzieży oraz przeprowadzanie likwidacji odzieży zniszczonej – zamortyzowanej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • podstawowa znajomość przepisów BHP z zakresu świadczeń rzeczowych
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikują się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 4403513. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 4403410.

Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 2.933,86 zł + dodatek stażowy.
Oferty niekompletne, otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Świnoujście

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna