Inspektor
Łódź
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony zabytków ruchomych
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi- Wydział Zabytków Ruchomych i Rejestru Zabytków

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa ,kontakt z klientem zewnętrznym, praca przy monitorze ekranowym,
stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspólprowadzi archiwum urzędu
 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych dot. wpisu obiektów do rejestru zabytków
 • Bierze udział w postępowaniach dotyczących włączenia lub skreślenia zabytków z ewidencji zbytków
 • Opracowuje, gromadzi i udostępnia dokumentację zabytków ruchomych ze zbiorów WUOZ w celu popularyzacji wiedzy o zabytkach
 • Digitalizuje zbiory będące w zasobach WUOZ w Łodzi
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję w zakresie spraw objętych zakresem czynności w tym sporządza projekty decyzji, postanowień, opinii, zaświadczeń, prowadzi sprawozdawczość

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe historia sztuki,konserwatorstwo
 • Znajomość procedur administracyjnych, przepisów w zakresie ochrony zabytków i dziedzin pokrewnych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Biegła umiejętność osługi komputera pakiet MS Office,
 • Sumienność,rzetelność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość języka angielskiego , rosyjskiego
 • zainteresowanie tematyką dot.ochrony zabytków
 • komunukatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy- kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Proponowane wynagrodzenie ok. 2557,20 zł.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki oświadczenia dostępny na stronie KPRM.

Inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna