Inspektor
Biłgoraj
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kancelaryjnych, wprowadzania i weryfikacji danych w systemach policyjnych i poza policyjnych
Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy Wydział Kryminalny

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w pomieszczeniu biurowym, wyposażonym w sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. Pomieszczenie usytuowane na III piętrze budynku. Praca wykonywana w głównej mierze w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia roboczego, praca z dokumentami. Dni pracy - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
W budynku Komendy brak windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku. Korytarz, pomieszczenia biurowe i sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dziennika korespondencyjnego i dzienników pomocniczych dla dokumentów jawnych wpływających do Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego i Zespołu dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego oraz w nich wytworzonych.
 • Realizowanie sprawdzeń w bazach policyjnych i poza policyjnych.
 • Prowadzenie weryfikacji rejestracji w systemie KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji), rozwiązywanie bieżących problemów związanych z rejestracją postępowań, osób, rzeczy itp. w KSIP.
 • Przygotowanie korespondencji do wysłania, sporządzanie pism przewodnich do nadanej korespondencji.
 • Powielanie pism, różnego rodzaju dokumentów i druków niezbędnych do pracy policjantom Wydziału Kryminalnego.
 • Prowadzenie rejestru pomocniczego dla dokumentów niejawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub w pracy biurowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klazulą "ścisle tajne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzula "ściśle tajne".
 • Znajmość przepisów o KSIP (Krajowym Rejestrze Informacyjnym Policji - Decyzja KGP).
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy ze stosunku pracy i służby (w tym m.in. ustawy o służbie cywilnej).
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy, Internet).
 • Umiejętność komunikowania się, argumentacji i asertywność.
 • Umiejętność działania pod presją czasu.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klazulą "ścisle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzula "ściśle tajne".
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (84) 686 82 07
• proponowane wynagrodzenie: mnożnik kwoty bazowej 1,5420 co daje kwotę 2955,92 zł brutto miesięcznie oraz ewentualny dodatek za wysługę lat pracy (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%),
• zatrudnienie nastąpi z chwilą otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, tj. po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Biłgoraju postępowania sprawdzającego lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa przez uprawniony podmiot,
• list motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i własnoręcznym podpisem,
• oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju lub przesyłać pocztą pod wyżej wskazany adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pracy- inspektor”,
• oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
• po weryfikacji formalnej ofert, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i miejscu dalszej rekrutacji tj. test wiedzy, a po jego pozytywnym zaliczeniu - osoby z pięcioma najwyższymi wartościami punktowymi zostaną zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej,
• test wiedzy przeprowadzony zostanie zgodnie z wymienionymi wymaganiami niezbędnymi,
• brak kontaktu jest jednoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji,
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru,
• istnieje możliwość osobistego odbioru złożonych dokumentów przez kandydatów,
z wyjątkiem listu motywacyjnego i CV, w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku prowadzonego naboru,
• KPP w Biłgoraju nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach o podobnym charakterze.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Biłgoraj

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna