Inspektor
Koluszki
Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Zespole Administracyjno - Gospodarczym Komisariatu Policji w Rzgowie

Warunki pracy

praca w systemie podstawowym, praca biurowa, obsługa komputera w czasie powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, stanowisko pracy na I piętrze budynku komisariatu, niedostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, brak wind

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów przekazanych do rejestracji bądź modyfikacji w zbiorach informatycznych w celu zapewnienia aktualności, poprawności oraz kompletności wprowadzonych danych,
 • bieżące i terminowe rejestrowanie dokumentów procesowych w systemach policyjnych w celu gromadzenia danych i ich udostępniania instytucjom wykorzystującym policyjne bazy danych,
 • analiza i weryfikacja informacji zawartych w bazach danych w celu określenia poprawności wprowadzonych danych oraz ich przydatności do realizacji ustawowych zadań Policji,
 • dokonywanie bieżących sprawdzeń, typowań lub analiz w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych na rzecz bądź w imieniu funkcjonariuszy i pracowników jednostki w celu zapewnienia im wsparcia w prowadzonych czynnościach służbowych,
 • bieżąca współpraca z pracownikami Zespołu Informatyki komendy w zakresie usterek sprzętu komputerowego oraz zapotrzebowania na materiały ekspolatacyjne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnej specyfice
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku w administracji lub na stanowiskach pracy w jednostkach organizacyjnych Policji
 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • obsługa systemów informatycznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 1,387 kwoty bazowej, tj. 2658,80 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie

Inspektor

Koluszki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna