Inspektor
Ożarów Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Ożarowie Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Administracyjno-biurowych
Zespół ds. finansowo-księgowych, administracyjnych i prawnych

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu
- długotrwała praca przy komputerze
- stres związany z pracą pod presją czasu
- miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku
- Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - obsługa petentów
 • - prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw kadrowych
 • - prowadzenie sekretariatu
 • - ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • - prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką pojazdami samochodowymi
 • - przyjmowanie oraz wysyłanie korespondencji, obsługa poczty elektronicznej, faksu, telefonu
 • - prowadzenie spraw związanych z naborem w służbie cywilnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Telefon kontaktowy: 502-560-658
Aplikuj

Inspektor

Ożarów Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna