Inspektor
Słupca
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupcy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Inspektor do spraw kontroli
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Słupcy

Warunki pracy

- praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej
- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie
- wykonywanie zadań inspekcyjno - kontrolnych na terenie powiatu słupeckiego
- kierowanie samochodem
- czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej
- budynek urzędu i jego siedziba zapewnia bezpieczne warunki pracy lecz nie jest przystosowany do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenia działalności inspekcyjno - kontrolnej w terenie w celu skontrolowanie przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obiektów i robót budowlanych, postępowań wyjaśniających w sprawach katastrof budowlanych i udziału w pracach komisji, udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych zakończonej budowy obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych zakończonej budowy obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie sprawa, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień
 • wykonywanie innych czynności wyjaśniających wynikających z ustawy Prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy
 • przygotowywanie informacji o wynikach prowadzonych kontroli w celu sporządzania odpowiednich sprawozdań i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budowa utrzymaniem i samowolami budowlanymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Inspektor

Słupca

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna