Inspektor
Radomsko
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw archiwizacji dokumentacji
w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych i Obsługi Kancelaryjnej

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu i poza nim. Obsługa komputera poniżej połowy dobowego czasu pracy. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie poprawności przygotowanych materiałów do archiwizacji,
 • dokładne przeglądanie wszystkich liczb dziennika w spisach zawartości teczek,
 • wypożyczanie i udostępnianie dokumentacji archiwalnej,
 • wykonywanie czynności kancelaryjno - biurowych w sekretariatach komórek organizacyjnych komendy i w jednostkach jej podległych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejetność pracy w zespole
 • umiejętność komunikowania się, planowania i dobra organizacja własnej pracy,
 • umiejętność redagowania pism,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej
 • wykształcenie: wyższe
 • dobra znajomość struktury Komendy Powiatowej Policji w Radomsku

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie 0,6319 mnożnik kwoty bazowej, tj. 1211,31 zł brutto plus wysługa lat. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją "oferta na stanowisko inspektora ds. archiwizacji dokumentacji". Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni). Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Radomsko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna