Inspektor
Hajnówka
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw techniki kryminalistycznej
Zespół Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca w terenie, praca zmianowa, dyżurny domowe;
• kontakty bezpośrednie i telefoniczne z policjantami i pracownikami KPP w Hajnówce oraz KWP w Białymstoku;
• kontakty z podmiotami zewnętrznymi, np. Prokuratura Rejonowa w Hajnówce, Sąd Karny w Hajnówce, Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Straż Graniczna, Straż Leśna, Areszt Śledczy w Hajnówce, Urząd Skarbowy w Hajnówce, Oddział Celny w Czeremsze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko usytuowane jest na parterze budynku;
• narzędzia i materiały pracy: niezbędne do wykonywania zadań na wskazanym stanowisku;
• praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym;
• praca przy monitorze ekranowym;
• pomieszczenie ogrzewane;
• praca w różnych warunkach atmosferycznych na zewnątrz;
• kierowanie pojazdem służbowym kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w kryminalistycznych oględzinach miejsc zdarzeń w celu ujawnienia i zabezpieczenia technicznego i procesowego śladów kryminalistycznych.
 • Ocena i typowanie do badań śladów kryminalistycznych.
 • Ocena istotnych okoliczności ustalonych podczas oględzin, rzutujących na rodzaj i charakter zdarzenia jak i jego sprawców.
 • Udział w innych czynnościach techniczno – kryminalistycznych wspomagających działalność różnych służb Policji oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 • Wykonywanie dokumentacji technicznej.
 • Aktywne uczestniczenie w opracowywaniu wniosków pooględzinowych i budowaniu wersji śledczych zdarzenia.
 • Rejestracja zdarzeń i śladów w e-RCTK.
 • Pobieranie pełnego materiału porównawczego do badań biologicznych, osmologicznych i daktyloskopijnych oraz nadzorowanie od strony formalnej i merytorycznej procesu sporządzania kart daktyloskopijnych przez policjantów realizujących czynności operacyjno – dochodzeniowe.
 • Należyte zabezpieczanie śladów i przedmiotów pozostających czasowo w depozycie przed zniekształceniem, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
 • Prowadzenie wywiadów daktyloskopijnych na zlecenie policjantów realizujących czynności operacyjno – dochodzeniowe.
 • Prowadzenie ewidencji wyników pracy i opracowywanie okresowych sprawozdań.
 • Wykonywanie zdjęć kryminalistycznych i prowadzenie rejestru w tym zakresie.
 • Sprawowanie formalnego i merytorycznego nadzoru nad opracowywaniem przez prowadzących postępowania przygotowawcze postanowień o dopuszczeniu opinii z dowodu biegłych z zakresu badań kryminalistycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca na podobnym stanowisku
 • Organizacja pracy własnej
 • Praca w zespole
 • Dokładność, rzetelność, terminowość
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca jako technik kryminalistyki
 • wykształcenie: wyższe
 • Znajmość przepisów wewnętrznych resortu
 • Znajomość przepisów w zakresie zasad pracy techniki kryminalistycznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidziane wynagrodzenie: 2.683,72 zł brutto
Termin zatrudnienia: 01.01.2020 r.

Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie
w przypadku braku adresu e-mail).

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 8310426.

Inspektor

Hajnówka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna