Inspektor
Rybnik
Komenda Miejska Policji w Rybniku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw stanowisko koordynujące do spraw prezydialnych
w Zespole Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Warunki pracy

Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - tylko parter budynku. Stanowisko pracy jest usytuowane na parterze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje prace kancelaryjno - biurowe w poszczególnych komórkach organizacyjnych w KMP w Rybniku oraz koordynuje i nadzoruje prace na stanowisku archiwisty, w celu prawidłowego rozliczania dokumentów
 • sprawuje nadzór nad obiegiem dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach organizacyjnych poprzez przeprowadzanie wizytacji i udzielanie instruktaży, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • organizuje i koordynuje pracę Zespołu Prezydialnego w zakresie obiegu dokumentów jawnych, w celu wsparcia bieżącej pracy
 • wprowadza pocztę do elektronicznego dziennika korespondencyjnego, celem przekazania jej do dalszej realizacji dla wydziałów/referatów i przekazuje ją do dalszej realizacji przez te wydziały/referaty zgodnie z dekretacją Komendanta, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów
 • uczestniczy w procedurach przekazywania komórek organizacyjnych KMP w Rybniku w charakterze członka komisji, celem prawidłowego rozliczenia dokumentacji jawnej
 • opracowuje projekty aktów prawnych Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku, prowadzi rejestr aktów prawnych Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz dokonuje aktualizacji przepisów w bazie aktów prawnych KMP w Rybniku, celem prawidłowego stosowania się do obowiązujących przepisów
 • kompletuje i przedkłada dokumenty wpływające i wychodzące, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w KMP w Rybniku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne"
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność komunikowania się i współpracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • podanie
 • życiorys napisany własnoręcznie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania - RODO

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej do dnia 16.07.2020 roku.
Wynagrodzenie zasadnicze 2491,45 ( dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden 45/100) zł brutto
(mnożnik 1,2997 ) + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Metody i techniki naboru :

- sprawdzian wiedzy teoretycznej w zakresie stosowania :

• obsługi pakietów biurowych "Office" ,
• znajomości Zarządzenie Nr 20 MSWiA z dnia 19.04.2016 w sprawie instrukcji kancelaryjnej
oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt MSWiA /Dz. Urz. MSWiA 2016 poz. 20/.
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych /Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67/.
• Zarządzenie Nr 920 KGP z dnia 11.09.2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji /Dz. Urz. KGP 2008.16.95/.
• Zarządzenie Nr 26 KGP z dnia 19.02.2018 roku w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji./Dz. Urz. KGP 2018.34/.

- rozmowa kwalifikacyjna.


• Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

• Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnych etapach selekcji.

• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 4295219.

• Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.


Załącznik: 1

• klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania - RODO

Inspektor

Rybnik

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna