Inspektor
Stryków
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Komisariat Policji w Strykowie

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu zamkniętym, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin, praca przy oświetleniu sztucznym, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa interesantów przychodzących do Komisariatu Policji w Strykowie
 • prowadzenie dziennika korespondencji, dziennika podawczego, elektronicznego rejestru śledztw i dochodzeń, elektronicznego rejestru odmów wszczęcia, rejestru poczty specjalnej, rejestru mandatów karnych, rejestru teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych, rejestru doręczonych przesyłek, nadawczej książki pocztowej, grafików i kontroli wykorzystanych urlopów
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji niejawnej
 • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem, przygotowywaniem oraz wysyłaniem korespondencji
 • archiwizowanie prowadzonej dokumentacji i przekazywanie jej do archiwum KPP w Zgierzu
 • zastępstwo podczas nieobecności sekretarki w sekretariacie Komendanta Komisariatu
 • współpraca z funkcjonariuszami i pracownikami KP w Strykowie w zakresie powierzonych obowiązków w celu sprawnej realizacji zadań
 • obsługa systemu SWOP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • umiejętność interpretacji przepisów, podejmowania decyzji
 • umiejętność pracy w zespole, organizowanie pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe kwalifikacje, umiejętności

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
  ul. Długa 58/60
  95-100 Zgierz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone ( o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2138.80,- brutto
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie

Inspektor

Stryków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna