Inspektor
Zielona Góra
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw koordynacji obsługi i promocji punktu informacyjnego Europe Direct
w Biurze Wojewody

Warunki pracy

- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
- budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- biuro zlokalizowane na I piętrze budynku przy ul. Podgórnej 7
- nietypowe godziny pracy w weekendy oraz po godz. 15.30
- wyjazdy służbowe krajowe oraz zagraniczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • redagowanie tekstów o tematyce europejskiej na strony internetowe Urzędu, do mediów i innych instytucji współpracujących,
 • kontakty z mediami (tworzenie bazy mediów lokalnych, recenzje, wywiady, pozyskiwanie i prowadzenie patronatów medialnych) negocjacje w celu zapewnienia informacji o działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe-Direct,
 • organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, lekcji europejskich oraz udział w innych formach aktywności związanych z działalnością punktu Europe Direct,
 • budowanie wizerunku punktu Europe Direct ,
 • udzielanie informacji, porad, pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych (ulotek, folderów, plakatów, wydawnictw) związanych z działalnością Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct we współpracy z drukarniami oraz grafikami,
 • przygotowywanie projektów wystąpień, referatów oraz prezentacji tematycznych udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Komisję Europejską,
 • pomoc w organizacjach imprez z udziałem wojewody na terenie województwa lubuskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obszaru związanego z działalnością Komisji Europejskiej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwa, znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej,
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, • obsługi poczty elektronicznej
 • Umiejętność współpracy w zespole, wysoka kultura osobista, zorientowanie na klienta zewnętrznego, komunikatywność,
 • Znajomość prawa prasowego, znajomość przepisów Protokołu Dyplomatycznego, znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
  osobiście Kancelaria Urzędu (parter budynku przy ul. Jagiellończyka 8)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
• wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• list motywacyjny powinien być własnoręcznie podpisany,
• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/7115 263.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna