Inspektor
Bielsko-Biała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ewidencji środków transportowych
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bhp, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego. Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Zadania wykonywane są w siedzibie urzędu. Stres związany z obsługą interesantów. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniu na drugim piętrze, budynek zabytkowy bez urządzeń dźwigowych może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane toalety, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie dokumentacji związanej z przedsięwzięciami zabepieczenia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;
 • prowadzenie ewidencji i sporządzanie bilansu zasobów środków transportowych i maszyn oraz planowanie ich wykorzystania;
 • modyfikowanie danych ewidencji środków transportowych na podstawie dokumentów wpływających do WKU;
 • prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych oraz zbieranie informacji od organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego o stanie nieruchomości i rzeczy ruchomych mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych;
 • przygotowanie propozycji i wystąpień z wnioskami do wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) o przeznaczenie określonych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń oraz wnioskowanie o wykonanie świadczeń rzeczowych;
 • organizowanie wykorzystania paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wraz z aktami wykonawczymi
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Informacja o zakwalifikowaniu kandydata/ kandydatki po spełnieniu wymogów formalnych do kolejnego etapu naboru będzie przekazywana z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/ kandydatkę.
Oferty przesłane po terminie, uzupełniane w trakcie naboru nie będą rozpatrywane.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z 3 etapów: wstępnej selekcji złożonych aplikacji - spełnienie wymogów formalnych, testu wiedzy, rozmowy kwalifikacyjnej z komisją.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przewidywana wysokość wynagrodzenia - około 3 300,00 zł brutto razem z wysługą lat pracy. Planowany termin zatrudnienia - styczeń 2020r.
Wzory oświadczeń zostały zamieszczone na stronie internetowej WKU w Bielsku-Białej /bielsko-biala.wku.wp.pl/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 123 518.

Inspektor

Bielsko-Biała

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna