Inspektor
Chodzież
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw utrzymania dróg
w Oddziale GDDKiA w Poznaniu, Rejon Chodzież

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca biurowa
2. Praca w terenie
3. Krajowe wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1. Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
2. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Pracownikom oferujemy:
-stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
-dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
-trzynaste wynagrodzenie,
-ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
-skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
-pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
-dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
-możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg
 • Udział w prowadzeniu spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi, urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej
 • Opracowywanie projektów dokumentów dotyczących zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestnictwo w komisjach odbioru robót zlecanych
 • Współpraca z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich
 • Udział w przygotowywaniu propozycji planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału
 • Współpraca z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną
 • Współuczestnictwo w prowadzeniu spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne drogowe
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, kodeksu postepowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi pakietu MS - Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe inżynierskie z zakresu budownictwa lub inżynierii lądowej lub transportu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym : Inspektor - Chodzież)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
1. etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych
2. etap II – test wiedzy
3. etap III – rozmowy kwalifikacyjne

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : ustalony mnożnik kwoty bazowej maksymalnie do 1.90

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Inspektor

Chodzież

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna