Inspektor
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu na VIII piętrze,
- praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski, o których mowa w dziale VIII Kpa oraz projektów odpowiedzi na zażalenia, o których mowa w art. 37 Kpa, a także prowadzenie postępowania w tym przedmiocie w celu wsparcia pracy wydziału,
 • przygotowywanie projektów pism i innych rozstrzygnięć w zakresie zleconym przez naczelnika wydziału w celu wsparcia pracy wydziału;
 • sporządzanie zawiadomienia o przekazaniu pisma zgodnie z właściwością - art. 65 paragraf 1 Kpa w celu wsparcia pracy wydziału;
 • sporządzanie okresowe sprawozdania dot. działaności WINB do GUNB i innych organów oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie w celu wsparcia pracy wydziału;
 • segregowanie akt spraw z zakresu działania wydziału w celu przekazania do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Umiejętności redakcyjne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno - budowlanej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 606-33-08.
Wzory oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji znajdują się na stronie BIP Inspektoratu pod treścią ogłoszenia („Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”, „Oświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w służbie cywilnej”). Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna