Inspektor
Sierpc
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sierpcu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw postępowań administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sierpcu
PINB

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze oraz czynności inspekcyjno-kontrolne poza siedzibą na terenie powiatu sierpeckiego (samochód służbowy).
Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia pomiarowe (dalmierz), aparat fotograficzny.
Praca związana z bezpośrednią obsługą interesantów.
Budynek nie jest wyposażony w windy.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • prowadzenie tematycznych akcji kontrolnych
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • archiwizacja akt spraw, obsługa kancelaryjna

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • odbycie praktyki wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych lub uprawnienia budowlane
 • komunikatywność
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia budowlane

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sierpcu
  09-200 Sierpc
  ul. Kopernika 9
  I piętro pokój nr 15
  z dopiskiem: Nabór na Inspektora

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (24)275-91-35. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Metody i techniki rekrutacji: etap 1 weryfikacja formalna dokumentów, etap 2 rozmowa kwalifikacyjna.
Inspektor
Sierpc
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna