Inspektor
Kętrzyn
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw (ds. rozliczeń faktur i umów żywnościowych)
w Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Praca administracyjno-biurowa 8 godz. na dobę i 40 godz. tygodniowo. Występują kontakty zewnętrzne kilka razy w tygodniu telefoniczne: z wykonawcami umów w zakresie poprawności korekt wystawionych faktur VAT.
Występuje częste reprezentowanie urzędu w związku z występowaniem kontaktów telefonicznych oraz stres w sytuacji pracy pod presją czasu w przypadku podania danych z wykonania planu finansowego wraz z uzasadnieniem w określonym czasie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące prowadzenie rejestru faktur VAT, książki kontowej, sprawdzanie faktur w zakresie zgodności z zawartymi umowami i protokołami przyjęcia na artykuły żywnościowe oraz sprawdzanie ich poprawności wystawienia pod względem merytorycznym, finansowym celem wydatkowania środków finansowych. Sprawdzanie wydatkowania środków finansowych na dostawy i usługi celem dokonania terminowych opłat i wydatkowania środków finansowych zgodnie z planem finansowym;
 • bieżące prowadzenie elektronicznej ewidencji głównej składników majątku ruchomego celem uzyskania aktualnej informacji o stanie ilościowo-wartościowym tych składników;
 • bieżące prowadzenie rejestru wniosków na dostawy i usługi, rejestru zamówień i sporządzanie zestawień z realizowanych wniosków w zakresie ilościowym i wartościowym celem uzyskania informacji o zrealizowanych zamówieniach. Sporządzanie rozliczeń finansowych (refundacji) wynikających z preliminarzy Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • bieżące współpracowanie z Pionem Głównego Księgowego w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe, sporządzanie dokumentacji z wykorzystania limitu finansowego, kosztów funkcjonowania Centrum Szkolenia Straży Granicznej i Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców celem właściwego wydatkowania środków finansowych;
 • opracowywanie rocznego planu rzeczowo-finansowego celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania logistycznego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz sporządzanie kwartalnych analiz i stanu zaangażowania środków finansowych;
 • kompletowanie i archiwizowanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Zakładowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia w pracy w administracji,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • argumentowanie,
 • analityczne myślenie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w prowadzeniu księgowości,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o zapoznaniu z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony: ok. 2.823,00 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Inspektor

Kętrzyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna