Inspektor
Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni

Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
w Wydziale Kontroli

Warunki pracy

Praca w biurze WIJHARS , obsługa urządzeń biurowych, krajowe lub zagraniczne podróże służbowe, stres związany z obsługą klienta.
• Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie urzędu na IV piętrze w budynku wielokondygnacyjnym należącym do firmy PHZ SM „LACPOL” Sp. z o.o.
• Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
• Większa część prac wykonywana jest w pozycji siedzącej.
• Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
• Stanowisko wymaga sprawności ruchowej związanej z pracą w terenie.
• Prowadzenie pojazdów służbowych związane z czynnościami kontrolnymi.
• Wyjazdy służbowe teren województwa pomorskiego:
- porty morskie Gdańsk i Gdynia,
- związane z czynnościami kontrolnymi w przedsiębiorstwach produkujących artykuły rolno-spożywcze
- związane z kontrolą importu z krajów spoza Unii Europejskiej.
• Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne związane ze szkoleniami.
• Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer ( laptop ), drukarkę i telefon.
• WIJHARS ma siedzibę na IV piętrze w budynku należącym do firmy PHZ SM „LACPOL” Sp. z o.o., który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo . Drzwi wejściowe na parterze mają szerokość 90 cm i posiadają system samo zamykający. Bezpośrednio z wejścia głównego nie ma dostępu do windy. Drzwi w pomieszczeniach biurowych mają 80 cm szerokości. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
- Budynek Centrum Administracyjnego CAU KOGA jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada drzwi automatyczne oraz windę. Biuro WIJHARS mieści się na II piętrze. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola i ocena jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych na rynku wewnętrznym i sprowadzanych z zagranicy oraz wywożonych za granicę w celu zapewnienia ich właściwej jakości.
 • Kontrola artykułów rolno-spożywczych w zakresie jakości handlowej oraz warunków ich składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów niespełniających wymagań jakości handlowej.
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu informacji i sprawozdań o wynikach kontroli dla jednostek nadrzędnych oraz w celu przekazania tych informacji jednostkom kontrolowanym oraz zainteresowanym organom innych inspekcji.
 • Dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych i wydawanie świadectw jakości handlowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu rolno-spożywczym
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność samokształcenia.
 • Obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe kierunek technologia przetwórstwa spożywczego, towaroznawstwo, rolniczy,
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Język angielski komunikatywny.
 • Zanajomość przepisów i norm z zakresu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Wiedza z zakresu prawa administracyjnego.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Dyspozycyjność ( praca w terenie).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Podpisana klauzula zgody dotycząca procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - można pobrać ze strony Internetowej WIJHARS w Gdańsku w zakładce ogłoszenia i BIP.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe : adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu. Wymagane oświadczenia, życiorys oraz list motywacyjny powinny być odręcznie podpisane przez kandydatkę / kandydata składającego ofertę . Osoby spełniające wymagania formalne, które po analizie ofert , zostaną zakwalifikowane do kolejnych etapów naboru, będą powiadomione o terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej lub telefonicznie. Osoby , których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane ( decyduje data wpływu do WIJHARS ). Oferty , które nie spełniają wymagań formalnych , zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego:
- 2800,00 brutto ( słownie: dwa tysiące osiemset 00/100)
- dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z Art. 85 i 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek , niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna