Inspektor
Radomsko
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym

Warunki pracy

Praca biurowa, praca w systemie podstawowym, stacjonarna. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Obsługa monitora ekranowego powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do wydziału,
 • rejestrowanie dokumentacji wpływającej do wydziału,
 • kompletowanie aktów prawnych, przepisów służbowych i wytycznych oraz zapoznawanie z nimi pracowników oraz policjantów wydziału,
 • ewidencjonowanie danych dotyczących absencji funkcjonariuszy i pracowników do systemów informatycznych,
 • monitorowanie wyposażenia policjantów i pracowników wydziału w materiały kancelaryjno-biurowe i druki celem złożenia zapotrzebowania na braki w wyżej wym. zakresie,
 • wprowadzanie stosownych danych dotyczących postępowań i pomocy prawnych do odpowiednich systemów informatycznych,
 • prowadzenie sekretariatu w sposób wyznaczony przez naczelnika wydziału w celu usprawnienia pracy w wydziale,
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji i archiwizowanie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265) i instrukcji kancelaryjnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i dobra organizacja własnej pracy,
 • samodzielność i zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
  ul. Piłsudskiego 56
  97-500 Radomsko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie 1,4182 mnożnika kwoty bazowej, tj. 2881,73 złotych brutto plus wysługa z tytułu lat. Oferty należy składać w kopertach na adres wskazany powyżej z adnotacją:"oferta na stanowisko inspektora ds. obsługi kancelaryjnej". Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni). Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Inspektor
Radomsko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna