Inspektor
Katowice
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw pieczęci urzędowych, duplikatów, przebiegu nauki, obsługi administracyjno-sekretarskiej, uwierzytelniania dokumentów
w Oddziale Zarządzania Organizacją Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Warunki pracy

Zadania wykonywane w budynku urzędu oraz w ramach podróży służbowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy, meble biuirowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzedu 10 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 8 piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych dla szkół i placówek niepublicznych oraz zamawianie i przekazywanie nieaktualnych do Mennicy Polskiej S.A. w celu zapewnienia wysokiej jakości organizacji kształcenia w województwie śląskim,
 • gromadzenie wzorów świadectw szkolnych ze wszystkich typów szkół i udostępnianie ich szkołom w celu wystawienia duplikatów,
 • prowadzenie sekretariatu Śląskiego Kuratora Oświaty, wicekuratorów, dyrektorów w czasie nieobecności pracowników sekretariatów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kuratorium,
 • wystawianie zaświadczeń o przebiegu nauki, duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów mistrza, świadectw robotnika wykwalifikowanego w celu zapewnienia wysokiej jakości organizacji kształcenia w województwie śląskim,
 • przygotowywanie dokumentów do uwierzytelnienia i stwierdzenia autentyczności wydawanych dokumentów (zgodnie z obowiązującym prawem w dacie jego wydania) w celu obrotu prawnego z zagranicą,
 • prowadzenie w zastępstwie za nieobecnego pracownika spraw związanych z uznawaniem wykształcenia uzyskanego za granicą oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w celu umożliwienia dalszego kształcenia lub podjęcia pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego , w tym 1 rok w administracji
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, ustawy Prawo oświatowe, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • umiejetność skutecznej komunikacji,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętności analityczne,
 • pozytywne podejście do klienta,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie prawa lub administracji
 • znajomość j.angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość j.angielskiego na poziomie komunikatywnym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice, pok. 6.10

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” (Procedura naboru i wzory oświadczeń). Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3100 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-25.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna