Inspektor
Jawor
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin
w Oddziale w Jaworze

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, kontakt ze środkami ochrony roślin oraz wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób, praca z monitorem ekranowym, poruszanie się samochodem służbowym kat. B.
Praca na I piętrze budynku, wejście do budynku po schodach, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin;
 • Nadzór nad techniką i stosowaniem środków ochrony roślin oraz prowadzenie monitoringu zużycia środków ochrony roślin;
 • Nadzór nad szkoleniami w zakresie środków ochrony roślin;
 • Pobieranie prób płodów rolnych do badań pozostałości środków ochrony roślin;
 • Pobieranie prób środków ochrony roślin;
 • Sporządzanie planów, sprawozdań i innych informacji z zakresu środków ochrony roślin;
 • Nadzór nad reklamą środków ochrony roślin;
 • Gromadzenie danych dotyczących badań technicznych sprzętu do stosowania środków ochrony roślin i osób przeszkolonych w zakresie środków ochrony roślin;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin oraz ustawy o środkach ochrony roślin wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • niekonfliktowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w rolnictwie lub administracji
 • odporność na stres
 • dobra znajomość języka angielskiego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Jawor

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna