Inspektor
Racibórz
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw do spraw księgowości
Referatu do spraw Remontów i Obsługi Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w godzinach od 7.30 do 15.30; praca przed monitorem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (telefon, fax, kserokopiarka);
• możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie wydatków dotyczących utrzymania i eksploatacji pojazdów służbowych w przydzielonej grupie 2;
 • pobieranie z kancelarii rachunków i faktur, sprawdzanie ich pod względem merytorycznym, uformienie ich i przekazanie za pokwitowaniem do organu finansowego;
 • analiza przydzielonych środków finansowych oraz przestrzeganie i realizacja planu wydatków budżetowych w zakresie grupy 2;
 • współudział w wykonywaniu miesięcznych analiz dotyczących wykorzystania przydzielonego limitu finansowego oraz zgłaszanie kierownikowi sekcji zagrożeń w zakresie wykorzystania limitu;
 • prowadzenie planu rzeczowo – finansowego, rejestru otrzymanych rachunków, zleceń i umów;
 • sporządzanie danych do planowania potrzeb finansowych w zakresie: zakupu części, remontów, usług i napraw pojazdów oraz opłat legalizacyjnych;
 • współudział w planowaniu potrzeb finansowych na zakup materiałów, sprzętu oraz naprawy pojazdów mechanicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych oraz ustawy o rachunkowości;
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego MS Office (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu);
 • umiejętność analitycznego myślenia, współpracy z pracownikami;
 • komunikatywność i kreatywność;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem ppoświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o Straży Granicznej;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów uzupełniających;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Oddział Straży Granicznej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Dąbrowskiego 2
  47-400 Racibórz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
• Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o kolejnym etapie selekcji.
• Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
• Kandydat jest zobowiązany złożyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia”, dokumenty wskazane w pkt. „Inne dokumenty” kandydat przedkłada dobrowolnie.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
• Proponowane wynagrodzenie brutto: 2300,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
• Mile widziana osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 4139 lub (32) 414 4342.


Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Racibórz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna