Inspektor
Tarnowskie Góry
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi finansowej i socjalnej
w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - głównie siedząca. Stanowisko usytuowane jest na parterze budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bytomskiej 6. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - sporządza listy wypłat dodatkowych należności na podstawie prawidłowych dokumentów źródłowych, w celu wypłaty należności.
 • - sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w celu sporządzenia list należności i przygotowania ich do realizacji.
 • - realizuje gospodarkę mandatową oraz kontroluje ją pod względem merytorycznym i formalnym (rozlicza funkcjonariuszy z wykorzystanych odcinków mandatów karnych, sprawdza prawidłowość wypełniania odcinków MK oraz dowodów wpłaty, opracowuje wykazy osób ukaranych MK), współpracuje z Izbą Skarbową w Opolu, w celu zapewnienia prawidłowej, zgodnej z prawem egzekucji przez właściwe organy nałożonych na sprawców grzywien.
 • - prowadzi postępowania administracyjne i sporządza projekty decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń finansowych za remont lokalu mieszkalnego, w celu rozstrzygnięcia o uprawnieniach.
 • - sprawdza pod względem merytorycznym faktury, rachunki, noty księgowe w zakresie wydatków budżetowych, których dysponentem są Wydziały Finansów, Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach, w celu przekazania do dalszej realizacji.
 • - nalicza i sporządza listy kosztów przejazdów funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze.
 • - zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz wystawia zaświadczenia o wynagrodzeniu posługując się programami PŁACE i PŁATNIK, w celu zagwarantowania dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej i udzielenie informacji osobom zainteresowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • - umiejętność organizowania pracy własnej,
 • - rzetelność,
 • - umiejętność komunikowania się,
 • - umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • - umiejętność obsługi programu PŁATNIK,
 • - poświadczenie bezpieczeństwa (charakter zależy od przełożonego),
 • - umiejętność organizowania pracy własnej,
 • - rzetelność,
 • - umiejętność komunikowania się,
 • - umiejętność współpracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TARNOWSKICH GÓRACH
  UL. BYTOMSKA 6
  42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne. Życiorys w formie CV. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane, Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje pod nr tel. 32 39 35 222

Inspektor

Tarnowskie Góry

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna