Inspektor
Zgierz
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Zespole Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu zamkniętym, praca na parterze, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, praca przy oświetleniu sztucznym, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wydawanie zaświadczeń/upoważnień do prowadzenia pojazdów służbowych
 • wydawanie środków MPiS z magazynu
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki transportowej, kierowanie pojazdami służbowymi
 • zamawianie olejów, płynów, smarów, części zamiennych do środków transportowych
 • opracowywanie faktur za holowanie/parkowanie pojazdów do celów procesowych
 • prowadzenie postępowań szkodowych w zakresie szkód komunikacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań dot. windykacji należności mających charakter cywilnoprawny przypadających KPP w Zgierzu
 • planowanie napraw bieżących i szkodowych oraz obsług okresowych i gwarancyjnych pojazdów służbowych
 • bieżąca kontrola ksiąg dyspozytora ruchu pojazdów służbowych KPP w Zgierzu
 • prowadzenie miesięcznych rozliczeń wszystkich pojazdów służbowych
 • sporządzanie sprawozdań z gospodarki MPiS oraz dot. postępowań szkodowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • umiejętność interpretacji przepisów i rozwiązywania problemów
 • umiejętność podejmowania decyzji, organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
  ul. Długa 58/60
  95-100 Zgierz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2364.93 zł brutto miesięcznie + wysługa lat
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie
- urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika /umowa na zastępstwo/

Inspektor

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna